WORKSHOPS

 

Vi holder workshops hvor vi arbeider med handlingsgangen og

motivene i mytiske fortellinger (myter, eventyr og legender). Formålet

er at deltakerne skal kunne se vanskelige tema de er står overfor i lys av

beretningene og få inspirasjon til hvordan de kan forholde seg til

utfordringeneen mer fruktbar måte.


Vårt hovedperspektiv på mytiske fortellinger er at de fremstiller noe som

foregår i vår indre verden. De ulike figurene står for ulike sider –

delpersonligheter - i oss selv. Handlingen og motivene dreier seg om

interaksjonen mellom disse indre kreftene. Ved å gå inn i fortellingene

kan vi identifisere sider ved oss selv og de konflikter som kan være

mellom disse, og vi kan se klarere hva valgene vi står overfor går ut på.


Den reise som helter og heltinner i mytiske fortellinger gjør er en symbolsk fremstilling av den reisen vi selv må foreta for å komme mer til oss selv. Reisen blir ofte inndelt i tre hoveddeler: den begynner med at vi bryter opp fra de forestillinger vi har lagt til grunn for vårt liv, går inn i en annen og indre verden hvor vi blir innviet i sammenhenger vi tidligere ikke har sett, og så vender tilbake til den ytre verden for å leve de erkjennelser vi har gjort og de potensialer vi har frigjort.


Ved hjelp av mytiske fortellinger kan vi derfor utforske de grunnleggende tema i personlig utvikling:


Stagnasjon

Stagnasjon innebærer at vi er stanset opp i bevegelsen mot å bli det unike mennesket vi har fått forutsetninger for å utvikle oss til. Vi får ikke til den fornyelsen som trengs til de utfordringer vi står overfor, det er blitt en ubalanse mellom viktige sider i oss, vi har mistet energien, potensialer vi skulle ført ut i livet er blitt fengslet av destruktive makter, indre kritikere og sabotører ødelegger det vi forsøker å få til, vi klarer ikke bryte ut av den kulturelle rammen, eller vi har byttet bort våre genuine potensialer mot utvendige goder.

 

Kall

Kall betyr at vi innenfra får et budskap om at vi ett eller annet sted dypt inne i oss har potensialer som kan føre oss ut av stagnasjonen. Budskapet kan være ganske klart, som en stemme som snakker til oss, eller det kan være nokså svakt, som en liten anelse vi kjenner. Kallet melder at vi kan få tak i potensialene hvis vi bryter opp fra våre vante tilværelse og gir oss i vei på en søken innover i oss selv. Vi øyner muligheten til fornyelse, men veien kan synes lang og farefull. Våger vi å bryte opp og gi oss i vei?

 

Offer

Hvis vi begynner på en søken, vil vi kunne få kontakt med en kraft i oss som kan vise oss hvordan vi skal gå frem for å få tak i det vi trenger. Anvisningene strider gjerne mot det som er vanlig oppfatning i kulturen av hvordan en skal bære seg ad for å komme seg opp og frem her i verden. Vi blir bedt om å gi slipp på det kan synes aller mest nødvendig å holde fast ved hvis vi skal klare foretagendet vi har gitt oss inn på. Offeret har gjerne å gjøre med at vi må gi opp den kontrollen vi har forsøkt å ha over tilværelsen. Våger vi å gi opp de gamle antagelser vi har basert vår måte å innrette oss på?

 

Villnis

Anelsene innenfra om hvor de krefter vi trenger er å finne, fører oss ut i et område det ikke er noe kart for. Vi må selv lete etter tegn, og disse kan være vage og det kan være langt mellom dem. Krefter som forsøker å skremme oss og drive oss tilbake til den gamle levemåten kan komme farende. Ambivalensen mellom å holde frem på den søken vi har satt i gang og å vende tilbake til der vi kom fra, vil gjøre seg gjeldende for fullt i denne fasen. Våger vi å fortsette innover i våre eget villnis i uvisshet om hvorvidt vi vil nå til det stedet vi skal?

 

Innvielse

Langt inne i oss selv når vi frem til der hvor den kunnskapen og de potensialene er som kan gjøre oss mer hele. Vi får se sammenhenger vi tidligere ikke har sett, deler av vår historie blir åpenbart, forholdet mellom konstruktive og destruktive krefter blir avslørt. Det er en fremmed makt som har tatt mulighetene vi skulle rådd over. Vi blir stilt overfor å skulle konfrontere vår hovedmotstander. Våger vi å ta kampen opp, og har vi de midler som trengs for å vinne den? I så fall kan vi frigjøre de krefter som har vært innestengt. Vi blir innviet i å sortere, i å skille det som tjener vår utvikling fra det som er foreldede forestillinger.

 

Retur

Når vi har ervervet den tilkjempede innsikten og befridd de som er våre egentlige styrker, skal vi vende tilbake til det samfunnet vi utgikk fra. Der skal vi gjøre gjeldende de nye sidene ved oss selv. Dette setter oss på flere prøver. Vi skal holde på de potensialene vi er blitt kjent med at vi har og stå frem med dem, like overfor andre mennesker som er vant til at vi opptrer annerledes. Våger vi å gjøre gjeldende våre frigjorte sider eller synker vi tilbake i den gamle væremåten?

 

Finale

Vi vil komme til et punkt hvor det får bære eller briste. Enten lurer vi oss selv til å tro at vi ikke har opplevd det vi har og at vi skal fortsette å hige etter de samme verdiene og innrette oss etter de samme normene som før, eller så makter vi i et avgjørende møte med utenverdenen å få frem at det har skjedd noe med oss, vi har ervervet en kunnskap som tilsier at vi vil tre frem på en annen måte nå, det er noe nytt vi vil legge til grunn for de valg vi tar. Våger vi den endelige prøven?

 

Nytt liv

‘Nytt liv’ er enden på vår utvikling i denne runden. Vi har ført potensialer inn i vårt liv, det er skjedd en forening av motsetninger, en ny balanse er oppnådd, det som manglet da vi var stagnert, har vi nå fått tilgang til, vi kan leve livet på en ny måte, mer helhetlig, mer i samsvar med det mennesket vi har forutsetninger for å bli. Senere vil nye behov for utvikling melde seg.

 

Den enkelte fase vil være mer eller mindre fremtredende i ulike fortellinger; noen fortellinger egner se til å bearbeide visse spørsmål, andre gir grunnlag for å se på andre tema. Som en helhet vil heltens eller heltinnens vei handle om utviklingen av det maskuline og det feminine som både kvinner og menn har i seg.

 

De tema mytiske fortellinger tar opp er allmenn-menneskelige og derfor behandlet også i annen kunst. I workshops vil vi derfor berike motivene i fortellingene med verk fra billedkunsten, poesien, dramatikken og musikken. Og vi vil trekke inn eksempler på hvordan temaene har artet seg for mennesker som har bragt frem noe unikt.


I en workshop vil deltakerne se motivene fra mytene, kunsten og biografiene i forhold til sitt eget liv og benytte dem som inspirasjon til å bearbeide sine egne tema gjennom kunstneriske uttrykk. På den måten kan de sette den fortelling de selv lever inn i en større fortelling om arketypiske prøver i menneskelivet.