HVORFOR KUNSTTERAPI?


Hva som kan oppnås gjennom kunstterapi springer ut av det som særpreger denne terapiformen.


Kunstterapi kan gi:

Aktivisering –

  Kunstterapi engasjerer den skapende impuls i det enkelte menneske. En tar i bruk egne krefter for å finne sin vei.

Uttrykksmuligheter –

  Kunsten er et fritt område til å uttrykke seg på. Den kan ta imot og romme også det som ikke er lett

     å formidle eller plassere annet steds.

  Gjennom de kunstneriske uttrykkene kan en få avlastning for det en bærer på.

Avstand til problemet –

  Kunstterapi innebærer å lage en konkret representasjon av situasjonen, slik at en kan se den utenfor seg,     betrakte den fra ulike vinkler, prøve ulike tilnærminger til den og bearbeide den.

Et alternativt språk –

  Kunstens språk er et alternativt språk i forhold til det vi ellers bruker.

  Kunsten kan derved gi muligheten til å komme ut av fastlåste oppfatninger.

Styrket forestillingsevne –

  Å kunne danne seg forestillinger om hva som kan bli til, er første forutsetning for forandring.

  Gjennom arbeid med kunstneriske uttrykk kan en styrke denne evnen.

Styrket kreativitet –

  Kunstterapi innebærer å kreere konkrete uttrykk. Å ”kreere” betyr å ”bringe inn i verden”.

  Fasene i de kreative kunstneriske prosessene er parallelle til de fasene vi må gjennom for å 

    bringe noe nytt inn i livet for øvrig.

  Gjennom det skapende arbeidet får en erfaringer som styrker evnen til å kreere

    også ellers i livet.

Form til opplevelser –

  Gjennom arbeidet med uttrykkene kan en gi form til det som i utgangspunktet er et kaos.

Tilgang til de dypere lag -

  Gjennom prosessen med å lage et uttrykk kan en få i tale sider ved en selv som ellers ikke slipper til.   På det viset kan en nære og utvikle sine potensialer.

Transformering av negative krefter –

  I det skapende arbeidet kan en omforme krefter en opplever som negative, slik at de kan vise sitt     andre ansikt og bli konstruktive.

Mestring –

  Kunstterapi kan gi mestring knyttet til

  - å kunne uttrykke seg, finne et område og et språk som en kan uttrykke seg på

  - å bli bevisst hva det er som skjer inne i en i ulike situasjoner

  - å kunne gjøre forandringer i uttrykk en har laget og føre disse forandringene inn i det faktiske liv.

Når den skapende aktiviteten foregår i gruppe, vil en også kunne oppnå

  - tilhørighet og identitet i et fellesskap

  - et trygt sted å kunne uttrykke seg overfor andre

  - støtte fra andre i å bearbeide vansker

  - utvikling av sosiale ferdigheter.