KUNSTNERISKE ARBEIDER, KNUT - EKSEMPLER

Jeg har utforsket ulike tema ved hjelp av kunstneriske medier. Det har dreid seg om kunstterapeutisk bearbeiding av mitt eget stoff.  Men også undersøkelse av allmenn-menneskelige spørsmål ved en mer objektiv tilnærming.

Nedenfor viser jeg noe av det jeg har gjort av det sistnevnte. Arbeidet har vært en del av min utvikling som kunstterapeut. Utforskningen ved kunstneriske medier har gjort at jeg har kunnet komme inn i aspekter ved temaene jeg ikke ville nådd til på annen måte. I noen tilfeller var det temaet som var utgangspunktet; jeg ville se hva som var essensen i det og hvordan elementene kunne fremstilles og settes i forhold til hverandre. I andre tilfeller var det spontane uttrykk som dannet starten; jeg bare gikk i gang med å tegne eller male eller på annen måte lage ett eller annet, og så under veis ga det som kom frem en resonans i meg, av at det kunne ha å gjøre med et emne jeg var opptatt av, og så gikk jeg videre innen den forståelsen.

Noen av arbeidene har vært stilt ut eller har dannet grunnlag for workshops og publisering i artikler og på konferanser.

Flow, objekt, papir

Stup 1, objekt, papir

Stup 2, objekt, papir

Tema: Oppbrudd - Drømmen om å kaste seg ut i det, gi slipp, finne en ny energi et annet sted 

Verkene her startet med at jeg klippet og skar i papir for å få til tre-dimensjonale objekter. Da jeg hadde laget objektet i bildet til venstre, så jeg at det kom frem en slags flow, en energi som ble ført fra den ene bølgen til den andre.  Jeg fant på å skjære ut en stilisert menneskefigur noen steder, og jeg ser figuren kaste seg - eller stupe - fra det ene til det neste, i en kraftig strøm av energi. 

Innvielse, tegning

Tilbakekomst, tegning

Tema: Den mytiske reisen

Jeg er fascinert av at det i handlingen i mytiske fortellinger fra ulike kanter av verden er de samme fasene som går igjen. Helten eller heltinnen skal gjenom visse prøver. Hendelsene i slike fortellinger kan vi se som symbolske uttrykk for de prøver vi selv blir satt på i livet. Så av den mytiske helten eller heltinnen kan vi lære hva konflikter vi kommer opp i innebærer, og vi kan finne inspirasjon til å velge vår egen vei.

Vi kan dele reisen i tre hoveddeler:

- Oppbrudd - som består i å bryte opp fra det livet en har levd og gi seg i vei inn i en annen og ukjent verden.

- Innvielse - som vil si å møte krefter som har holdt viktige ressurser i sin makt og å frigjøre disse verdiene og bli klar over sammenhenger en tidligere ikke har sett.

- Tilbakekomst - som innebærer å returnere til den verden en brøt opp fra og føre frem det en har frigjort, for at dette skal gi nytt liv til situasjonen.

Det forrige temaet ovenfor - Oppbrudd - er således knyttet til den første fasen i reisen.

De to neste har jeg arbeidet med her.  Tegningen til venstre: Innvielse - min forestilling om den indre kampen mellom krefter som har hatt makten og krefter som vil noe nytt. Til høyre: Tilbakekomst - skjøre potensialer som har vært forvist eller ikke har fått komme ut i dagen, men som nå skal frem, bivånet av et mystisk kvinneansikt i bakgrunnen.

Forgripelsen, tresnitt

Hånd som griper frukten, skulptur i leire

Tema: Hånden griper frukten 

Innedningsvis i Det gamle testamentet kan vi lese om mennesket som lever i Edens have og adlyder Guds påbud om ikke å ta av frukten på kunnskapens tre. Men så kommer slangen og frister dem. Den kaller dem egentlig til å bryte opp og ut av det begrensede liv de har levd. De spiser og 'deres øyne blir åpnet'. Det vil si at de blir innviet i å se noen forskjeller de ikke har sett før. Som straff blir de drevet ut av haven og må skape seg et liv fra grunnen av. Vi kan lese beretningen som en metaforisk fremstilling av hvilke betingelser vi selv kan møte. Vi kan adlyde og ha et trygt liv på andres premisser. Eller vi kan gripe kilder til bevisstgjøring som herskende krefter ikke vil vi skal få del i, og betale for det ved å forlate den gamle trygge tilværelsen og ta fatt i selvstendighet og på egen hånd. Jeg har vært sterkt tiltrukket av symbolikken i fortellingen og arbeidet med den på ulike vis.


- ta hånd om

- med hånden på hjertet

- gripe med begge hender

- vri sine hender

- gni seg i hendene

- være lett på hånden

- bære en på hendene

- dø for egen hånd

- gjøre arbeidet for hånd

- sitte med hendene i fanget

- ikke ta sin hånd i noen ting

- rekke en hjelpende hånd

- gi en håndsrekning

- takke i hånden

- være venstrehendt

Handsfree? Installasjon

Tema: Handsfree?

Eva i fortellingen om utdrivelsen fra Edens have grep kunnskapens frukt med hånden. I dag er det i økende grad digitale midler vi får informasjon gjennom og handler ved hjelp av. Hva betyr det for vårt grep om tilværelsen? I reklamen heter det: Upgrade to hands-free. Men frigjøring av hånden fra hva og til hva? Jeg begynte å samle på ord og uttrykk med hånd og hender. Jeg er kommet opp i ca 420 slike. Noen av dem er vist i utdraget til venstre ovenfor. De viser at hånden inngår i vår forståelse av hvordan vi kan forholde oss til oss selv, arbeid, muligheter, etiske verdier, følelser, andre mennesker ... . Hva skjer når digitale hjelpemidler avløser den direkte kontakten gjennom hånden? Vil 'hånden' i språket og i vår opplevelse av verden reduseres til noe som egentlig ikke har noe innhold, bare er et omriss av noe som en gang var? Vil den enkelte vanskeligere kunne gripe en kunnskap som kan bringe en ut over det betingelser en lever under? I kunstterapi har arbeid og sansning gjennom hånden stadig en viktig betydning for å komme til erkjennelser både om hva som har skjedd og hva som kan bli til.

Tilsynekomst, skulptur i tre

Tema: Frembrudd

Jeg oppdaget tre som uttrykksmiddel da jeg gikk på en utdannelse i billedkunst. Kan ennå huske det første snittet jeg gjorde med et skarpt billedhuggerjern i et stykke tre, og kjente at dette er et medium for meg. Jeg skar skulpturer i tre noen år, men så er det blitt mindre. Å stå og skjære i tre ga meg en egen jording og ro, et eksempel på at at medier har sine egne genuine kvaliteter til å virke på oss. Tematikken jeg har kretset rundt er hva jeg vil kalle 'frembrudd', som har å gjøre med hvordan den indre kraft som er vår egen, kan komme til syne for omverdenen. 

Traume, maleri

Tema: Traume

Maleriet begynte spontant med at jeg rullet maling i ulike farger utover lerretet. Former dannet seg, og da jeg hentet dem mer frem, ble bildet slik. Motivet fikk meg til å tenke på eventyr hvor det er en prins som er blitt forhekset og blitt til en bjørn. Jeg hadde som forteller berettet slike eventyr mange ganger, men ved dette maleriet oppdaget jeg at jeg ikke helt hadde forestilt meg hvordan forhekselsen hadde tatt seg ut, og at det symbolsk var en traumatisering som var skjedd. Men jeg kunne nå se for meg at kronen spratt av hodet i forskrekkelsen og at andre ting i tilværelsen ble kastet om på. Eventyret handler gjerne om hvordan bjørnen kommer i kontakt med en ung kvinne, og gjennom de prøver hun går gjennom, blir hun i stand til å frigjøre ham fra forhekselsen, slik at han kan bli prins igjen, og de kan gifte seg. Kanskje er det i overført forstand en traumebehandling eventyret slik forteller om.

Underverdenen, objekt

Tema: Underverdenen og det ubevisste

Jeg undres over den dominerende troen i kulturen og samfunnet på at vi med rasjonelt uttenkte midler kan løse alle slags utfordringer. Vi skal følge strategier, realisere handlingsplaner, nå milepæler,... . Det er som om det ikke skulle være andre krefter i oss enn de som virker for å innfri slike institusjonelle proklamasjoner. I mitt eget liv har jeg møtt det irrasjonelle i meg selv og i omgivelsene og sett hvordan det noen ganger er det ikke å mestre som leder til en fruktbar forandring. I sjakkbrettet ovenfor flyttes brikkene på overflaten. Men det er brikker på planet under også, og hvis en ser ned der det er gjennomsitige felt, øyner en hvordan figurer i dypet truer brikker på øverste plan og kan avgjøre utfallet.


Oppstandelse/nedstigning, installasjon

Tema: 

Denne installasjonen hadde sitt utgangspunkt i at jeg i skisseboken begynte å tegne slynger på en måte som gjorde at resultatet tok seg ut som hoder eller masker eller fjes. Jeg benyttet denne tegneteknikken i stor  skala, og gjorde tre tegninger i formatet 150 x 220 cm. De ses på bakveggen i installasjonen. Så laget jeg tre-dimensjonale masker i papir, det ble over hundre av dem, og jeg plasserte dem på gulvet foran tegningene, til liksom å bevitne de som skjer der. De tre-dimensjonale maskene fortsetter oppover veggen hvor de møter de to-dimensjonale. Eller er det de to-dimensjonale som stiger ned? 

Masker x 2, installasjon

Tema: Masker

Da jeg hadde mange masker til disposisjon, gjorde jeg også andre utprøvinger med dem. Betegnelsen 'maske' brukes om et fysisk dekke vi kan ha foran ansiktet. I overført betydning brukes maske om den måten vi opptrer på overfor utenverdenen, som kan dekke over den vi er inne i oss. Masken kan noen ganger bli et stengsel vi ikke kommer forbi; den er så innarbeidet overfor omverdenen at vi ikke klarer å bryte de forventninger den har skapt. Maske benyttes også i en annen sammenheng, nemlig om den enkelte bestanddel i et hekle- eller strikketøy og om den enkelte rute i et garn eller et nett. Også å være i en maske i et garn eller et nett kan fange oss, det er jo nettopp det garn og nett er til, om enn først og fremst til å få tak i fisk eller dyr. Vi har slike metaforiske uttrykk som ' å gå i garnet', om det å ha gjort noe som gjør at en blir grepet eller holdt fast på ett eller annet vis. Og vi er med i det nettet som kalles webben. Så jeg lot masker som ansiktsdekke gå inn i masker i nett. Hva betyr det for meg hvis jeg både bærer maske og sitter i en maske? 

Tornerose i vår tid, installasjon

Tema: Å spinne en tråd for sitt eget liv

I eventyret Tornerose er det en konge og en dronning som får en etterlengtet datter. Kongen steller i stand til en fest og inviterer også de vise kvinnene. Det er egentlig tretten av dem i riket, men siden kongen har kun tolv gulltallerkener, ber han ikke den trettende.

Tolv er et tall som angir en helhet, det går tolv på dusinet. Det trettende er noe som er utenfor, ekskludert og uforutsigbart, men agent for noe nytt.

En tallerken er generelt et underlag det serveres ett eller annet på. I utdanning og samfunn blir vi servert verdier, normer og antagelser. Disse vil nære noen sider av oss, mens andre sider vil sulte. At en tallerken er av gull, kan bety at den bringer noe som er særlig høyt verdsatt i kulturen.

Det viser seg at den trettende vise kvinnen i eventyret er en spinnerske, og siden hun ikke fikk være med blant dem som skulle prege Tornerose, må Tornerose senere være i tårnet i hundre år for å lære av henne. Å spinne betyr overført å kunne skape forestillinger og fortellinger om det som kan bli til, så det er denne kreative evnen som er blitt utestengt av kongen. Men når prinsessen lærer å spinne av den trettende vise kvinnen, kan vi anta at hun får styrken til å spinne en tråd som fører ut over de tolv som kongen holder seg til. 

I terapi kan vi nære den trettende indre kraften til å møte det uforutsigbare i livet.

Tegn, installasjon

Tema: Søken etter tegn

Vi leter etter tegn - på hvem vi er, hvor vi skal, hva som er meningen og hensikten med vårt liv. Tegnene er ikke veldefinerte slik trafikkskilt er det, men vage, tvetydige. Hva jeg får ut av dem, avhenger både av mine egne forutsetninger, hvilke utsnitt av verden jeg tar inn, og av tegnene i seg selv. Jeg ser bruddstykker, forsøker å sette dem sammen, tolke dem.

Naturobjekter, fotografi

Tema: Jeg i naturen - naturen i meg

Jeg leter etter tegn i naturen. I shamanismen er det en måte å lete etter tegn på som kalles medicine walk: Du stiller deg selv et spørsmål du vil ha naturens hjelp til å undersøke, du går ut, beveger deg langsomt, legger merke til det du møter, tar det som tegn som kan bidra til svar på ditt spørsmål, vender tilbake til der du startet, summerer opp dine inntrykk. Jeg møter lag som skal skrelles av, knopper som skal briste, landskap som skal åpne til nytt kapittel i mitt liv, ... .


Bærekraftig? Silketrykk

Tema: Bærekraftig utvikling

Den største utfordringen vi som kollektiv står overfor nå er å skape forhold på jorden som gjør at vi kan holde frem her. Tegnene på situasjonen skulle være tydelige. Men vi fortsetter mye som om det er en livbåt vi kan gå i, heise hvitt seil og dra av gårde. Hvor er båten som kan ta oss over til den andre siden?